Foglalási adatok A *-al jelölt mezők megadása kötelező
Kapcsolattartó személyek

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és Weblap felhasználási feltételek

A www.bookastar.hu weboldal (a továbbiakban: „ Weboldal") üzemeltetője a Book A Star Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street. lház. 21., cégjegyzékszám: 01-09-292963, adószám: 25858264-2-42; - a továbbiakban: „ Adatkezelő") magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételeket és adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: „ Szabályzat") tartalmát.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett") személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Adatkezelő megnevezése : Book A Star Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép.

Wall Street lház 21.

Cégjegyzékszám: 01-09-292963

Képviseli: Vadász Roland ügyvezető

E-mail: info@bookastar.hu

Telefon:+3670 382-31-80

Jelen szabályzatban használt rövidítések:

 • „Infotv.": az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • „Mt.": a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 • „Mvt.": a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

 • „Ptk.": a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 • „Sztv.": a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 • „GDPR" vagy „Rendelet": az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

 • „NAIH" vagy „Hatóság": Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi:

- A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

- A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

- A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

- A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

- Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 1. A szabályzat célja és hatálya

A Szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szabályzattal az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

Jelen Szabályzat hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, az Adatkezelő jelenlegi és leendő munkavállalóinak (álláskeresők) a személyes adatai kezelésére is, továbbá a Weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

 1. Fogalmak


A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Természetes személy felhasználó: az a természetes személy érintett, aki a Weboldalt látogatja, továbbá az a természetes személy érintett is, aki a Weboldal látogatása során a „Regisztráció" menüpont alatt az „Egyszerű regisztrációt" választva adja meg személyes adatait.

Jogi személy felhasználó : a Weboldal látogatása során a „Regisztráció" menüpont alatt a „Céges regisztrációt" választva nem természetes személy (gazdasági társaság) is regisztrálható. A jogi személy képviseletében regisztráló természetes személy a közhiteles nyilvántartásokban is hozzáférhető adatokkal regisztrál, de ezen személy is érintettnek minősül az adatkezelés szempontjából a jelen szabályzatban részletezettek szerint.

Felhasználók: Természetes személy felhasználó és Jogi személy felhasználó együttes említésük esetén.

Személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

Harmadik fél : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

Adatvédelmi incidens : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv. és a GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén írásbeli - hozzájárulása vagy jogszabály, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján kezel. A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Felhasználók a Weboldal látogatása során kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, személyes adatokat:

 • A Weboldalon történő regisztráció során kifejezetten, önkéntes hozzájárulással megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 3.1. pont).

 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. pont).

 1. Adatkezelések típusai, kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja

3.1. A Weboldalon történő regisztráció során kezelt adatok köre

Az Érintetteknek/Felhasználóknak lehetőségük van megadni személyes adatokat annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait (lásd részletesen a 9. pont „Felhasználási feltételek" című fejezetben) igénybe tudják venni (a továbbiakban: „Regisztráció"). Az ily módon megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználók kifejezett, önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, mely bármikor visszavonható az info@bookastar.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal. A Hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő az adatokat helyreállíthatatlanul törli.

A Regisztráció során megadott személyes adatok :

 • teljes név

 • e-mail cím

 • jelszó

 • telefonszám

Az Érintett hozzájárulását a regisztráció során a „Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez" jelölőnégyzet kipipálásával adja meg, mellyel egyidejűleg tudomásul veszi a jelen Szabályzatban foglaltakat és elfogadja a Weboldal felhasználási feltételeket. Érintettek/Felhasználók tudomásul veszik, hogy a hozzájárulás megadása a Regisztráció feltétele, amennyiben a hozzájárulást nem adják meg, úgy a Regisztrációt rögzíteni nem lehet, és ezáltal Érintettek/Felhasználók a Weboldal Rendezvénynaptárát nem tudják elérni. Amennyiben Érintettek/Felhasználók a jelölő négyzetet nem pipálják ki, úgy a személyes adataik kezelésére vonatkozó hozzájárulás megtagadottnak tekintendő, és ez esetben Adatkezelő nem jogosult a személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelés célja a Weboldalon történő Regisztráció és a Weboldal használata során: a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a Rendezvénynaptárban rögzített foglalás alapján a szerződéskötés előkészítése céljából kapcsolatfelvétel a megadott elérhetőségeken.

Hírlevélre feliratkozás regisztráció során

A Regisztráció során a Felhasználóknak/Érintetteknek lehetősége van az Adatkezelő Hírlevelére feliratkozni. A Hírlevélre ily módon történő feliratkozás esetén az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatokat kezeli, azaz:

 • teljes név

 • e-mail cím

 • jelszó

 • telefonszám

Az Érintettek/Felhasználók hozzájárulásukat a regisztráció során a „Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez" jelölőnégyzet, valamint a „Feliratkozom hírlevélre" jelölőnégyzet kipipálásával adják meg, mellyel egyidejűleg tudomásul veszik a jelen Szabályzatban foglaltakat és elfogadják a Weboldal felhasználási feltételeit. Érintettek/felhasználók tudomásul veszik, hogy a regisztráció során történő hírlevélre feliratkozás feltétele a hozzájárulás megadása mindkét jelölő négyzet kipipálásával. Amennyiben a hozzájárulást nem adják meg, úgy a Regisztrációt rögzíteni nem lehet, és ezáltal Érintettek/Felhasználók a Weboldal Rendezvénynaptárát nem tudják elérni. Amennyiben Érintettek/Felhasználók mindkét jelölő négyzetet nem pipálják ki, úgy a személyes adataik kezelésére vonatkozó hozzájárulás megtagadottnak tekintendő, és ez esetben Adatkezelő nem jogosult a személyes adatok kezelésére, a regisztráció nem teljesül, és hírlevelet az Adatkezelő nem küld. Amennyiben érinettek/felhasználók csak a „Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez" jelölőnégyzetet pipálják ki, de a„Feliratkozom hírlevélre" jelölőnégyzet üresen marad, úgy a Regisztráció teljesül, azonban Adatkezelő hírlevelet nem küld, mert a hírlevélre feliratkozás feltétele nem teljesül.

Hírlevélre feliratkozás regisztráció nélkül:

Felhasználóknak lehetőségük van a Weboldalon hírlevél szolgáltatásra regisztráció nélkül is feliratkozni. Ebben az esetben Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • e-mail cím

Az Érintett hozzájárulását a regisztráció nélküli hírlevél feliratkozás során a „Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez" jelölőnégyzet kipipálásával adja meg, mellyel egyidejűleg tudomásul veszi a jelen Szabályzatban foglaltakat és elfogadja a Weboldal felhasználási feltételeit. Érintettek/felhasználók tudomásul veszik, hogy a hozzájárulás megadása a regisztráció nélküli hírelvél küldés feltétele, amennyiben a hozzájárulást nem adják meg, úgy a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehet, és Adatkezelő hírlevelet nem küld.

Az adatkezelés célja a hírlevélre történő feliratkozás során az Adatkezelővel kapcsolatos bővülő szolgáltatásokról, ajánlatokról, kedvezményekről való tájékoztatás e-mail küldése útján az Felhasználók/Érintettek által megadott e-mail címre.

Adatkezelő kizárólag a hírlevére történő egyéni feliratkozás alapján küld hírlevelet a Felhasználóknak.

3.2. A Weboldal használatával (a Weboldalra látogatással) összefüggésben gyűjtött információk - cookie-k

Amennyiben a Felhasználók a 3.1. pontban foglaltak szerint kifejezetten nem adnak meg saját magukra vonatkozó személyes adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználókra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra, látogatással és az „Elfogadom" gomb megnyomásával Felhasználók/Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen 3.2. pontjában meghatározott adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer - a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül - a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe, a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak (ha van ilyen), a weboldalon megnézett tartalmak, a látogatás kezdő és befejező időpontja.

Az Adatkezelő - hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz - kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal, területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.


Az adatkezelés jogalapja ezen adatok vonatkozásában az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az adatkezelés célja a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapot támadó látogatók beazonosítása, valamint a látogatottság mérésére.

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben a Felhasználók/Érintettek nem szeretnék, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön róluk a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát , vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban a Felhasználók/Érintettek elfogadják és tudomásul veszik, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciáik szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

Harmadik személyek által elhelyezett Cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

3.3. Az Adatkezelő gazdasági (üzleti) tevékenységével, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos adatkezelése

Az Adatkezelő (gazdasági) üzleti tevékenysége folytatása során természetes személyekkel és jogi személyek/gazdálkodó szervezetek kapcsolattartóival is kapcsolatba kerül, és az adatkezelő üzleti (gazdasági) tevékenysége folytatása, szerződés teljesítése érdekében kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő rendezvényszervezési tevékenysége során - ugyancsak szerződés teljesítése érdekében - számos esetben kezel személyes adatokat, úgy mint az egyes rendezvények helyszínein különböző tevékenységekért (catering, hangosítás, technika stb.) felelős természetes személyek és jogi személyek/gazdálkodó szervezetek természetes személy kapcsolttartóinak személyes adatai, névjegykártyákon szereplő személyes adatok kezelése az alábbiak szerint.

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelővel nem állnak munkaviszonyban, illetőleg a személyes adatok kezelésére nem álláskeresőként, hanem az Adatkezelő gazdasági tevékenységének a végzése/Adatkezelő működése során kapcsolatba kerülő természetes személyek, vagy gazdálkodó szerveztek természetes személy kapcsolattartóiként kerül sor.

Természetes személlyel kötendő szerződés esetén:

 1. magánszemély esetén

 • név,

 • születési név,

 • születési idő,

 • anyja neve,

 • állandó lakcím,

 • levelezési cím,

 • adóazonosító jel,

 • TAJ szám,

 • személyigazolvány szám

 • lakcímkártya száma

 • kapcsolattartó e-mail cím

 • bankszámla szám

 1. egyéni vállalkozó esetén:

 • név,

 • születési név,

 • születési idő,

 • anyja neve,

 • székhely, (szükség estén telephely)

 • értesítési cím,

 • egyéni vállalkozói adószáma,

 • TAJ szám,

 • egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,

 • személyi igazolvány szám

 • kapcsolattartó e-mail cím

 • bankszámla szám

Jogi személlyel kötendő szerződés esetén:

 • jogi személy/gazdálkodó szervezet természetes személy kapcsolattartójának adatai: név, telefonszám, e-mail cím, betöltött pozíció (munkakör)

 • jogi személy törvényes képviselőjének adatai: a közhiteles nyilvántartásokban elérhető adatokon túl a törvényes képviselő személyi igazolványának másolata

Az adatkezelés jogalapja ezen adatok vonatkozásában az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az adatkezelés célja az Adatkezelő üzleti (gazdasági) tevékenységénke folytatása, szerződéskötési szándék, szerződés teljesítése.

Az adatkezelő a személyes adatokat szerződéskötés esetén továbbá törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.).

Adatkezelő az adatokat a Társaság ügyfélkiszolgálással feladatokat ellátó munkavállalói, mint címzettek felé továbbítja.

3.4. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, jogalapja a munkáltató jogos érdeke, valamint jogszabályi előírás.

 1. Személyazonosító igazolványok fénymásolása

A Társaság - összhangban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontjával - nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.

Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az újonnan belépő vagy adatot módosító munkavállalók azonosító igazolványairól maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet - együtt: fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése során egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti a munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével.

 1. A munkaviszony fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos adatkezelések

Az Adatkezelő a munkavállalóiról személyzeti, valamint bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet. A bérszámfejtést az Adatkezelő adatfeldolgozó útján végzi.

A felvett munkavállalók adatait elektronikusan és papíralapon is tárolja az Adatkezelő.

A munkavállalóknak azon személyes adatai kerülnek felvételre, amelyek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek.

A személyzeti nyilvántartás a munkaviszonyra, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra (pl. önálló tevékenységként végzett megbízás, vállalkozás stb.) vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés. A személyzeti nyilvántartás adatai a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására használhatók fel. A személyzeti nyilvántartás az Adatkezelő valamennyi munkavállalójának adatait tartalmazza.

 1. Harmadik személyek munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai

A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (például pótszabadság, családi adókedvezmény kapcsán a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők.

Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy nyilatkozni köteles, hogy a harmadik személy adatainak megadására vonatkozóan felhatalmazással rendelkezik.

Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek teljesítése.

A munkaviszonnyal kapcsolatban kezelt adatok köre :

 • neve,

 • születési neve,

 • születési helye és ideje,

 • állampolgársága,

 • anyja születési neve,

 • lakóhely címe,

 • tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),

 • magán-nyugdíjpénztári

 • tagság ténye,

 • belépés ideje (év, hó, nap),

 • bank neve és kódja,

 • adóazonosító jele,

 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

 • bankszámla száma,

 • munkaviszony kezdő napja,

 • biztosítási jogviszony típusa,

 • telefonszám,

 • családi állapot,

 • végzettséget igazoló okmány másolati példánya

 • munkakör,

 • erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges)

 • kiállításának dátuma,

 • okmány száma

 • előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások:

 • igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról

 • munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről

 • előző évi adóalap

 • pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának

 • születési helye és ideje,

 • lakcíme,

 • anyja neve,

 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

 • adóazonosító jele,

 • érvényes diákigazolvány meglétének ténye.

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi rendszere

Az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselője az Adatkezelő gazdasági társaság sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem feltételrendszerét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket.

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el.

Az Adatkezelő vezető tisztségviselője az adatvédelemmel kapcsolatosan:

 1. felelős az érintettek jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosításáért;

 2. felelős az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosításáért;

 3. felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért;

 4. vizsgálatot rendelhet el;

 5. kiadja az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait.

 1. Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése

Az Adatkezelő minden munkavállalója - beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is - köteles az Adatkezelőnél történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni a szervezet vezetőjének. A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, beosztását, valamint az incidens tárgyát, rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e az Adatkezelő informatikai rendszerét.

A bejelentés vezető tisztségviselőhöz történő érkezését követően az Adatkezelő megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.

Adatvédelmi incidens kivizsgálása, értékelése

A vezető tisztségviselő - informatikai rendszert érintő incidens esetén az informatikussal együttműködve - megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges, a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan.

A vezető tisztségviselő felhívására a bejelentő köteles megadni:

 • az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 • az adatvédelmi incidens egyéb körülményeit,

 • az adatvédelmi incidens által érintett adatok körét,

 • mennyiségét,

 • az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát,

 • az adatvédelmi incidens várható hatásait,

 • az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolását.

A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel a vezető tisztségviselő az informatikussal, valamint egyéb, a vizsgálat lefolytatásához szükséges munkatársak bevonásával lefolytatja a vizsgálatot.

A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és kötelezettségeire, milyen jellegű kockázatról van szó és szükséges-e az érintettek tájékoztatása az incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell ennek indokait is.

A vizsgálatot legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított három munkanapon belül be kell fejezni.

Az adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 1. - az érintett személyes adatok körét,

 2. - az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

 3. - az adatvédelmi incidens időpontját,

 4. - az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

 5. - az elhárítására megtett intézkedéseket és

 6. - egyéb jogszabályban előírt adatokat.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóság részére

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintetteket.

Nem kell az érintetteket tájékoztatni:

 • ha az Adatkezelő olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét.

 • ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően az Adatkezelő olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg.

 • ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás elektronikus úton is megtörténhet.

 1. Adatbiztonsági szabályok

Fizikai védelem

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók;

 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;

 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

 • az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

 • az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;

 • amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Adatkezelő.

Informatikai védelem

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek az Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír az Adatkezelő;

 • a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval - lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az Adatkezelő rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;

 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

 • a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl - informatikai szempontból - visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

 • a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverek esetén magas rendelkezésre állású infrastruktúrán történő mentésekkel és archiválással kerüli el az Adatkezelő az adatvesztést;

 • a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból ……… mentést végez, a mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik;

 • a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított zárt, tűzbiztos helyen és módon tárolt;

 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Jogosultságkezelés

A jogosultságkezelés szabályozásának célja, hogy a kiosztott jogosultságok pontosan nyomon követhetőek legyenek, dokumentált formában megőrzésre kerüljenek, valamint az egyes jogosultságokkal rendelkező személyek tevékenysége és az általuk felhasznált adatok köre ellenőrizhető legyen. Ezen adatok naprakészsége nagymértékben hozzásegíti az Adatkezelőt a tőle elvárt, illetve általa elérhető biztonsági szint teljesítéséhez, továbbá az informatikai hálózat törvényi és szakmai normák szerinti üzemeltetéséhez.

A személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi jogosultságkezelési előírásokat alkalmazza:

 • Új jogosultság beállítását, illetve jogosultság megváltoztatását a jogosultság birtokosának felhatalmazása alapján az informatikai partner.

 • A jogosultságok megállapítása során kizárólag a munkavégzéshez szükséges és elégséges jogosultságokat kell kiosztani.

 • El kell kerülni, hogy teljes hozzáférést, illetve adminisztrátori jogosultságokat kapjanak más munkát végző, illetve a jogosultság birtoklására igényt nem tartó személyek.

 • Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező nevesített felhasználót kell alkalmazni a rendszer adminisztrálása érdekében minden esetben, ahol ez lehetséges. A nem nevesített rendszergazdai jelszavakat zárt borítékban, felbontást gátló módon, aláírva kell tárolni. Ezek használatát az Adatkezelő vezető tisztségviselője vagy akadályoztatása esetén helyettesítési rend szerinti helyettese engedélyezheti. A nem nevesített felhasználói jogosultságok használatát indokolni és dokumentálni kell.

 • Külső - karbantartó vagy fejlesztő - cég alkalmazottja folyamatosan működő, korlátlan időre szóló hozzáférési jogosultsággal nem rendelkezhet.

 1. Az érintettek jogai és azok érvényesítése

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Adathordozás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Törlés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében az Adatkezelő törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

- Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenitek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani a - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Web: naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Adattovábbítás

A Társaság az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe, és továbbít részükre személyes adatot:

Adatfeldolgozó

székhely, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám

Adatkezelési műveletek

SMB Best Admin Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. B. ép. fszt. 17, Cg. 01-09-963033

Informatikai karbantartás, rendszer üzemeltetés

OLZ Consulting Kft.

1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street. lház. 21.Cg. 01-09-939640

könyvelés, bérszámfejtés, adó, és számviteli kötelezettség teljesítése, társadalombiztosítással összefüggő feladatok teljesítése (ki-, és bejelentés)

Magyar Posta

levél-, és csomagfeladás

Futárszolgálat

levél és csomag küldemény

 1. Weboldal felhasználási feltételek

Természetes személy felhasználó és Jogi személy felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételeket.

Adatkezelő jogosult kizárólag a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Weboldal látogatásával Felhasználók elfogadják a jelen fejezetben foglalt Felhasználási feltételek módosításait.

A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a www.bookastar.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A Weboldal célja , hogy tájékoztatást nyújtson a Felhasználók számára a Weboldalon található Előadók és Zenekarok fellépéseiről. A Felhasználók számára a regisztráció szélesebb körű felhasználói élményt biztosít akként, hogy a regisztrációt követően elérhetővé válik a Rendezvénynaptár, amelyből a Felhasználók tájékozódhatnak az ott megjelölt Előadók és Zenekarok szabad/foglalható fellépési időpontjairól.

Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Regisztráció nem automatikus, Adatkezelő jogosult bármely regisztrációt indokolás nélkül visszautasítani. A regisztráció akkor teljesül, amennyiben azt az Adatkezelő a Felhasználók e-mail címére visszaigazolta.

Természetes személy felhasználók számára a regisztráció célja kizárólag a szélesebb körű felhasználói élmény biztosítása azáltal, hogy elérhetővé válik számukra a Rendezvénynaptár tájékoztató jelleggel. Természetes személy felhasználók a Rendezvénynaptárban nem jogosultak foglalást végezni.

Jogi személy felhasználók a regisztrációt követően a Rendezvénynaptárban a rendelkezése álló szabad időpontokra foglalást végezhetnek, ez azonban nem jelent megrendelést, és nem jelent kötelezettségvállalást az Adatkezelő részéről a fellépés biztosítására.

Jogi személy Felhasználó a jelen felhasználási feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Rendezvénynaptárban tett foglalás az Adatkezelő részéről semmiféle kötelezettségvállalást nem jelent, az Adatkezelő nem biztosítja a Rendezvénynaptárban foglalt fellépést automatikusan. A Rendezvénynaptárban tett foglalással a Jogi személy felhasználó kizárólag szándékát fejezi ki az adott fellépés megrendelésére, a Rendezvénynaptárban tett foglalás tehát nem jelent kötelezettségvállalást a Jogi személy felhasználó részéről sem.

A Rendezvénynaptárban tett foglalást követően az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lép a Jogi személy felhasználóval, és egyezteti vele a megrendelni kívánt Előadót/Zenekart és fellépést, melyet követően a Felek között szerződéskötésre kerül sor.

Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Rendezvénynaptár tartalmáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, a Rendezvénynaptárban szereplő szabad időpontok csak tájékoztató jellegűek. Amíg a Jogi személy felhasználó és az Adatkezelő vagy az Adatkezelő által közvetített Előadó/Zenekar között a felek által kölcsönösen aláírt, az adott fellépés biztosítására irányuló szerződés létre nem jön, mindaddig a Jogi személy felhasználó az adott fellépést nem követelheti.

A Weboldal látogatása ingyenes.

A Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában Adatkezelő szellemi alkotása.

A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Adatkezelő jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a weboldalt, Adatkezelő jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja.

Kelt: 2018. május 25.